BU: Konkurs za upis studenata

Prema predlogu Univerziteta, koji još nije odobrila Vlada Srbije, ima mesta za oko 14.500 studenata, od čega oko 9.000 na budžetu.

Ukoliko predložena mesta za budžet ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata, a postoji mogućnost izmene teksta konkursa zbog novih odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i zbog izmene školarina.

Prvi upisni rok počeće prijavljivanjem kandidata 25, 26. i 27. juna. Polaganje prijemnih ispita predviđeno je 30. juna, 1, 2. i 3. jula, a preliminarna rang lista biće objavljena najkasnije do 5. jula.

Nakon rokova za žalbu i objavljivanja konačnih rang lista fakulteta i Univerziteta, upis, u zavisnosti od fakulteta, počinje od 10. jula i mora biti završen do 14. jula.

Narednog dana fakulteti dostavljaju Univerzitetu izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mestima za drugi upisni rok u septembru.

Prilikom prijave, kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju overene fotokopije svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole, diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.

Takođe, kandidati koji su kao 3. i 4. razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, treba da prilože diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja, a obavezan je i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (najviše 40 bodova) i rezultata na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova)

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose originalna dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV-20, indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse), dve fotografije, dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente, dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere i po potrebi druge dokaze.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. Oni su u obavezi da pismeno obrazlože na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostave prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Strani državljani mogu se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Srbije, ali oni plaćaju školarinu.

Sve informacije, programi, kvote, školarina, pojedinačno po fakultetima, mogu se videti na sajtu Univerziteta.