Propevala i podivljala Hajdi Klum!

https://www.youtube.com/watch?v=kKBIwDAZI_4