Nemci pobedili i Dance (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=tocVvf5wEiE