Brutalan start Aleksandra Kolarova! (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=TYdWK6x9PH8