Okrutno: Japanska horor skrivena kamera!

https://www.youtube.com/watch?v=hXYTwTEWy6M