INTERNET HIT: Zamolili 20 potpunih stranaca da se poljube, pa ih snimili

https://www.youtube.com/watch?v=IpbDHxCV29A