PARTNERSTVO PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I UNICEF-a: Odgovorno poslovanje usmereno ka deci

Partnerski, PKS i UNICEF će zastupati odgovorne poslovne inicijative i zagovarati uvođenje zakonske i pravne regulative koje dotiču decu u poslovanju, ohrabrivanjem članica Komore da vrše pozitivan uticaj na poštovanje prava deteta.

Poslovni sektor neminovno ostvaruje veliki posredni i neposredni uticaj na decu. Deca su članovi porodica njihovih zaposlenih, kao i članovi zajednica u u kojima rade. U mnogim zemljama, i sama deca se sve češće definišu kao potrošačka grupa koja ima džeparac i sve veći uticaj na ono što porodica kupuje. Deca su tržišni faktor koji se ne sme izgubiti iz vida, ali im je ipak neophodna zaštita od neprikladnog oglašavanja i od nezdravih ili nebezbednih proizvoda i usluga. Samim tim, preduzeća svesno ili nesvesno imaju veliku moć da doprinesu dobrobiti i poštovanju prava dece, ili da ih naruše.

UNICEF je, u saradnji sa 35 velikih preduzeća u Srbiji prepoznatih po društveno-odgovornom poslovanju, krajem 2015. godine sproveo istraživanje kako bi sagledao sveobuhvatni uticaj srpskog poslovnog sektora na decu. Rezultati istraživanja pokazuju da je poslovni sektor u zemlji posvećen DOP-u ida visoko vrednuje aktivnosti usmerene ka deci, ali i da postoji prostor za unapređenjem u oblasti sistemskog regulisanja dečjih prava kroz strateška dokumenta i poslovne politike, kako bi se omogućio pravovaljani uticaj poslovnog sektora na ceo spektar prava dece. Tokom istraživanja, izdvojeni su i primeri dobre prakse koje sprovode srpske kompanije a koji su u skladu sa Principima poslovanja i dičija prava.

Prilikom potpisivanja memoranduma o razumevanju UNICEF je prezentovao jedan od primera dobre prakse – Metalac iz Gornjeg Milanovca, koji korz aktivnost „Za budućnost rastemo zajedno“ ostvaruje pozitivan odnos prema zaposlenima i njihovim porodicama, ujedno doprinoseći naporima društvene zajednice u borbi protiv „bele kuge“. Fondacija Metalac finansijski nagrađuje svako novorođeno dete radnika, stipendira decu radnika koja redovno studiraju i aktivno podržava Sportsko društvo „Metalac“ u kojem najviše treniraju deca i omladina.

Principi koje danas promovišemo moraju da postanu vodič i inspiracija za ceo poslovni svet kada su u pitanju njihove aktivnosti koje se tiču dece. Verujemo da ćemo zajedničkim aktivnostima uspeti da motivišemo poslovnu zajednicu za sve više projekata društveno odgovornog poslovanja namenjenihdeci, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

„Zajedničko Privrednoj komori Srbije i UNICEF-u je želja da se investira u budućnost Srbije – ulaganjem u njenu decu. Poštovanje dečjih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, UNICEF će u narednomperiodu nastojati da promoviše aktivnosti članica Komore u oblasti društveno-odgovornog poslovanja usmerenog ka deci i pozitivan uticaj poslovnog sektora na decu oopšte, kako bi uticali na sveobuhvatno uključivanje dečjih prava u poslovne agende“, istakao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Kroz partnerstvo dve organizacije, PKS će podržati inicijative koje se odnose na promovisanje DOP-a usmerenog ka deci, omogućavanjem UNICEF-a da koristi komunikacione kanale Komore radi informisanja njenih članica o inicijativama, publikacijama, smernicama, alatkama i edukativnim materijalima. Ujedno, UNICEF poziva sve članice PKS da joj dostave svoje Izveštaje o društveno-odgovornom poslovanju (a posebno sekcije namenjene pravima dece i podršci projektima za decu) radi dalje promocije i šire vidljivosti.

„Kao nezavisna asocijacija svih srpskih privrednika koja aktivno promoviše primere odgovornog poslovanja putem Nacionalne nagrade za DOP i aktivnim učešćem u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, Privredna komora Srbije želi u partnerstvu sa UNICEF-om da pokrene dodelu nacionalnog priznanja za preduzeća koja predstavljaju najbolji primer dobre prakse u sprovođenju odgovornih aktivnosti koje doprinose pravima i dobrobiti dece“ – izjavio je povodom potpisivanja memoranduma sa UNICEF-om predsednik PKS Marko Čadež.

O Privrednoj komori Srbije (PKS) – Nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Vek i po tradicije PKS i komorskog sistema, razgranata komorska mreža koja obuhvata dve pokrajinske komore, komoru Beograda, šesnaest regionalnih komora i devet predstavništava u inostranstvu, garant su efikasne podrške privredi i privrednicima kroz usluge poslovnog informisanja i savetovanja, izdavanja dokumenata i sertifikata, unapređenja ekonomske saradnje sa inostranstvom, nezavisnog suđenja i arbitraže, edukacije, kao i zastupanja, zaštite i promocije interesa srpske privrede u zemlji i svetu.

O UNICEF-u: Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) je vodeća međunarodna organizacija koja se zalaže za prava deteta. Zajedno sa partnerima, radi u preko 190 zemalja i teritorija u svetu da bi se obećanja prevela u praktičnu akciju, sa posebnim naglaskom na dosezanje najranjivije i isključene dece, a za dobrobit sve dece, bilo gde da žive.

Izvor: nadlanu

Foto: PR