VIŠE OD 20 INOVATIVNIH TERAPIJA: Usko­ro usva­ja­nje no­ve li­ste le­ko­va na re­cept

No­va po­zi­tiv­na li­sta le­ko­va ko­je će pa­ci­jen­ti do­bi­ja­ti o tro­šku Re­pu­blič­kog fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje bi­će usvo­je­na usko­ro, na­ja­vlje­no je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je Udru­že­nja pa­ci­je­na­ta Sr­bi­je. Oče­ku­je se da bi na no­voj li­sti mo­glo da se na­đe vi­še od 20 ino­va­tiv­nih te­ra­pi­ja što bi mno­go zna­či­lo za obo­le­le od ra­znih bo­le­sti.

Ko­je će se tač­no ino­va­tiv­ne te­ra­pi­je na­ći na li­sti i za ko­je bo­le­sti, nad­le­žni ni­su pre­ci­zi­ra­li, ali je Jo­va­na Mi­lo­va­no­vić, di­rek­tor­ka Sek­to­ra za le­ko­ve i far­ma­ko­lo­gi­ju u RF­ZO-u, is­ta­kla da tu od­lu­ku ne do­no­se oni već ko­mi­si­ja za le­ko­ve ko­ju či­ni 11 struč­nja­ka.

Ona je na­gla­si­la da je zbog epi­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na uspo­re­na di­na­mi­ka sta­vlja­nja ino­va­tiv­nih le­ko­va na po­zi­tiv­nu li­stu, da su ima­li usvo­je­nu li­stu na po­čet­ku pro­šle go­di­ne i da je bio plan da do to­ga do­đe i to­kom go­di­ne, ali to ni­je re­a­li­zo­va­no. Ta­ko su za tu na­me­nu od pet mi­li­jar­di di­na­ra osta­le ne­is­ko­ri­šće­ne 2,3 mi­li­jar­de i taj no­vac je pre­ba­čen u ovu go­di­nu. Uz 3,5 mi­li­jar­di di­na­ra, ko­li­ko je pred­vi­đe­no za 2021. go­di­nu, na ras­po­la­ga­nju za ino­va­tiv­ne te­ra­pi­je bi­će 5,8 mi­li­jar­di di­na­ra.

- Na po­zi­tiv­noj li­sti le­ko­va po­čet­kom pro­šle go­di­ne na­šlo se 16 ino­va­tiv­nih le­ko­va, me­đu ko­ji­ma su le­ko­vi za me­la­nom, kar­ci­nom plu­ća, he­pa­ti­tis Ce. U po­sled­nje tri go­di­ne na po­zi­tiv­nu li­stu sta­vlje­na su 54 ino­va­tiv­na le­ka. Ali tre­ba ima­ti na umu da ni­jed­na dr­ža­va na sve­tu ne obez­be­đu­je sve ino­va­tiv­ne te­ra­pi­je ko­je po­sto­je - is­ta­kla je Mi­lo­va­no­vi­će­va.

Ino­va­tiv­ni le­ko­vi me­nja­ju prog­no­zu bo­le­sti, sma­tra dr Bo­jan Tr­ku­lja, di­rek­tor Udru­že­nja pro­iz­vo­đa­ča ino­va­tiv­nih le­ko­va INO­VIA, i do­da­je da su za­hva­lju­ju­ći nji­ma mno­ge smr­to­no­sne bo­le­sti po­sta­le hro­nič­ne, a ži­vot pa­ci­je­na­ta pro­du­žen.

- Na­dam se da će­mo pre kra­ja ove go­di­ne vi­de­li zna­čaj­ne is­ko­ra­ke u ovoj obla­sti - do­dao je dr Tr­ku­lja.

Da su od pro­šle go­di­ne sve te­ra­pi­je ko­je su do­stup­ne pa­ci­jen­ti­ma s me­ta­stat­skim me­la­no­mom u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma do­stup­ne i na­šim, pod­se­ti­la je pro­fe­sor dr Li­di­ja Kan­dolf Se­ku­lo­vić, pred­sed­ni­ca sa­ve­to­dav­nog od­bo­ra udru­že­nja. Ona je uka­za­la i na zna­čaj sa­vre­me­ne me­di­ci­ne i da je za­hva­lju­ju­ći na­pret­ku u toj sfe­ri za go­di­nu da­na svet do­bio vak­ci­nu pro­tiv vi­ru­sa ko­ro­na.

- Bez ob­zi­ra na to što je ove go­di­ne u fo­ku­su ko­vid 19, ne bi tre­ba­lo sklo­ni­ti fo­kus ni s dru­gih zdrav­stve­nih pro­ble­ma. Od­li­čan mo­del za do­stup­nost vak­ci­na pro­tiv ko­vi­da 19 tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti ta­ko da i svi dru­gi pa­ci­jen­ti ko­ji ima­ju ra­zna obo­lje­nja do­bi­ju od­go­va­ra­ju­ću te­ra­pi­ju - na­gla­si­la je dr Kan­dolf Se­ku­lo­vić.

Pro­fe­sor dr To­mi­slav Pre­ve­den, pred­sed­nik Udru­že­nja in­fek­to­lo­ga Sr­bi­je, po­ja­snio je ko­li­ki zna­čaj ima­ju ade­kvat­ne i pra­vo­vre­me­ne te­ra­pi­je u le­če­nju pa­ci­je­na­ta za­ra­že­nih he­pa­ti­ti­som Ce, hro­nič­nim obo­lje­njem je­tre, jer uko­li­ko se bo­lest ade­kvat­no ne le­či, mo­že do­ći do ci­ro­ze kao i kar­ci­no­ma je­tre.

- Efi­ka­snost te­ra­pi­je in­ter­fe­ro­nom je oko 30 od­sto, dok je sa sa­vre­me­nom te­ra­pi­jom ta efi­ka­snost po­ve­ća­na na 95 od­sto. Za­do­volj­ni smo što je sa­vre­me­na te­ra­pi­ja do­stup­na u Sr­bi­ji, ali ni­smo za­do­volj­ni što od 25 pa­ci­je­na­ta ko­ji uđu u or­di­na­ci­ju sa­mo je­dan za­do­vo­lja­va kri­te­ri­ju­me da do­bi­je te­ra­pi­ju o tro­šku RF­ZO-a. Tre­ba zna­ti da se uzi­ma tri me­se­ca i do­vo­di do iz­le­če­nja - do­dao je dr Pre­ve­den.

U ime Udru­že­nja pa­ci­je­na­ta Sr­bi­je obra­tio se Sa­vo Pi­li­po­vić, ko­ji je ob­ja­snio ko­li­ko ve­li­ki zna­čaj ima­ju mo­der­ne te­ra­pi­je, da je on kao pa­ci­jent s me­ta­stat­skim me­la­no­mom 2013. go­di­ne bio "pre­cr­tan", ali da za­hva­lju­ju­ći ino­va­tiv­noj te­ra­pi­ji i svo­joj le­kar­ki već šest go­di­na ne­ma me­ta­sta­ze.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.