Privredna komora za unapređenje poslovne klime

On je kazao da taj strateški cilj obuhvata 203 planirane aktivnosti,od kojih su najvažnije povećanje investicija, proizvodnje i izvoza.

“Najznačajniji operativni cilj je unapredjenie konkurentnosti iinovativnosti privrede, kao i podsticaj razvoja i uvodjenje novihtehnologija, zatim pozicioniranje srpske privrede na svetskimtržištima i unapredjenje ambijenta za investicione programe iprojekte”, kazao je Vesović za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, radiće se i na jačem povezivanju fakulteta iinstituta sa privredom.

U Programu rada PKS za ovu godinu, kako je kazao Vesović, veliki brojaktivnost odnosi se i na zastupanje i zaštitu interesa članovakomore u zemlji i svetu.

Vesović je naglasio da je u Programu rada za 2012. godinu kaostrateški cilj navedena reorganizacija PKS i transformacija komorskogsistema Srbije.

BEOGRAD, 2. januara 2012. (Beta)