POSKUPELO IZDAVANJE DOKUMENATA: Od 1. jula više novca za izvode iz matičnih knjiga i vozačku dozvolu

Posle usklađivanja Tarife republičkih administrativnih taksi koje je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama, od 1. jula se u Republici Srbiji naplaćuju uvećani iznosi za izdavanje pojedinih dokumenata.

Poskupela je administrativna nadoknada za izvode iz Matičnih knjiga, ali i zahtev za izdavanje vozačke dozvole.

- Iznosi republičkih administrativnih taksi usklađuju se svake godine, godišnjim indeksom potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku za period od 1. maja prethodne godine do 30. aprila tekuće godine. Izuzetno, takse koje su propisane ili čija je visina izmenjena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama od 5. decembra 2020. godine usklađene su ideksom potrošačkih cena za period od 1. januara 2021. godine do 30. aprila 2021. godine - navode iz Ministarstva finansija.

Indeks potrošačkih cena uvećao administrativne takse

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, godišnji indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u periodu od 1. maja 2020. godine do 30. aprila 2021. godine iznosio je 102,8 odsto (rast od 2,8 odsto), odnosno u periodu od 1. januara 2021. godine do 30. aprila 2021. godine iznosio je 102,6 odsto (rast od 2,6 odsto).

Prema tome, visina taksi propisanih Zakonom povećana je za 2,8 procenata, odnosno takse koje su propisane u decembru 2020. godine povećane su za 2,6 odsto.

Iznosi taksi zaokruženi su tako što suma do pet dinara nije uzeta u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružen je na deset dinara.

- Prema članu 19. stav 1. tačka 4. Zakona, ne plaća se taksa za prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave. Prema Tarifnom broju 220. za uverenje iz matičnih knjiga bilo je potrebno izdvojiti 480 dinara, a od 1. jula visina takse iznosi 490 dinara. Ukoliko je reč o uverenju iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju visina takse je iznosila 880 dinara, dok je usklađeni iznos 900 dinara - kažu iz Ministarstva finansija.

Shodno Tarifnom broju 221. za izvode iz matičnih knjiga na domaćem obrascu visina takse iznosila je 120 dinara. Imajući u vidu način zaokruživanja usklađenih iznosa, visina takse nije menjana, dok je za izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu bilo potrebno izdvojiti 420 dinara, a sada je potrebno izdvojiti 430 dinara. Prema Tarifnom broju 40. za zahtev za izdavanje vozačke dozvole propisana visina takse bila je 280 dinara, dok je sada taj iznos 290 dinara.

Koliko koštaju zahtevi i rešenja?

Od 1. jula 2021. godine taksa podnošenja zahteva, odnosno predloga, prijave, molbe upućenog nadležnom organu ili kojom se pokreće postupak kod nadležnog organa naplaćuje se 330 dinara. Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, odnosno potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja predviđena je nadoknada od 1.810 dinara za fizička lica, odnosno 4.940 dinara za pravna lica.

- Za taksu koja se plaća uz žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku neophodno je izdvojiti 2.030 dinara, a za rešenje 570 dinara, ako ovim zahtevom nije drukčije propisano - navode iz Poreske uprave.

Nadoknada koju je neophodno platiti na ime izdavanja uverenja, odnosno potvrde, iznosi 660 dinara. Na osnovni iznos za izdavanje uverenja, odnosno potvrde, već je uračunata taksa za zahtev u iznosu od 330 dinara. Pomenuta taksa iz tarifnog broja 11 se ne plaća za uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, ukoliko su imali obavezu da prisustvuju raspravi, odnosno uviđaju. Takođe, ne plaća se taksa za uverenje koje u tom slučaju može poslužiti isključivo radi pravdanja izostanka sa rada.

- Za prepis akta, odnosno spisa, po polutabaku originala neophodno je izdvojiti 430 dinara. Kao primer može se uzeti zahtev za izdavanje poreskog uverenja koji se taksira iznosom od 660 dinara (zahtev od 330 dinara + uverenje od 330 dinara), a zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza taksira se iznosom od 900 dinara (zahtev od 330 dinara + rešenje od 570 dinara) - navode iz Poreske uprave.

Izvor: Alo.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

administrativna taksamatična knjigaporeska upravaporezvozačka dozvolaZakon o republičkim administrativnim taksama