KAKO DOBITI NAKNADU ZA NEZAPOSLENOST?! Ko radi za minimalac kada ostane bez posla dobija 15.135 dinara mesečno

Kada se velike kompanije, poput trenutno aktuelnog vranjskog Geoxa, gase, odnosno povlače sa nekog tržišta, veliki broj radnika najčešće ostaje bez posla. U ovom konkretnom slučaju 1.200 ljudi će dobiti rešenje o prestanku radnog odnosa, ali će ipak moći da ostvare pravo na naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Međutim, da bi radnici uopšte došli u situaciju da se prijave na biro i dobiju nadoknadu moraju da ispunjavaju određene uslove u skladu za Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, pre svega sledeće:

1. Moraju podneti prijavu na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka osiguranja, kako bi se ostvario pun obim prava

2. Moraju imati minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci

3. Neophodno je dostaviti razlog prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja

Zakonom su taksativno nabrojani razlozi prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja koji su osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu. Pravo može da ostvari nezaposleno lice kome je radni odnos, odnosno obavezno socijalno osiguranje prestalo:

Kao višku zaposlenih u skladu sa zakonom, osim zaposlenih kojima je otpremnina isplaćena na osnovu odluke Vlade RS u iznosu većem od iznosa otpremnine koju bi zaposleni ostvario u skladu sa Zakonom o radu
Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

- Zbog prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada
- Zbog prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom
- Zbog prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva
- Otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca u skladu sa zakonom (Privremeni prestanak obavljanja delatnosti nije osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ni za preduzetnika ni za zaposlene kod istog)
- Premeštaja bračnog partnera, u skladu sa posebnim propisima
- Obračun naknade
- Mesečni iznos novčane naknade koji će dobiti svi oni koji se prijave na biro preko NSZ predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

- Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i poslednji usklađeni iznos koji je u primeni počev od 1. februara 2021. godine iznosi 1.052,89 dinara - objašnjavaju iz NSZ.

Lični koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos. U lični koeficijent ulazi i prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

- Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade. Ali za ceo kalendarski mesec ne može, prema usklađenim iznosima koji su u primeni počev od 1. februara 2021. godine, biti niži od 23.575 dinara, niti viši od 54.650 dinara - navode iz NSZ.

Dakle, pošto u obračun novčane naknade ulaze iznosi doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, to znači da će radnici koji se prijave na Biro sa najnižom mesečnom osnovicom primati nadoknadu ne manju od 15.135 dinara. Takođe, najviša neto naknada za mesec dana koju možete dobiti ako ste prijavljeni u NSZ je 35.085 dinara.

Dužina primanja naknade uslovljena je dužinom staža koji je zaposleni ostvario do trenutka prijave za novčanu pomoć.

U skladu za Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, dužina trajanja prava na zaradu je sledeća:

- Tri meseca, ako prijavljeni ima staž osiguranja od jedne do pet godina
- Šest meseci, za staž osiguranja od pet do 15 godina
- Devet meseci, ako je staž osiguranja trajao od 15 do 25 godina
- Dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca ukoliko do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Biznis.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

minimalacminimalna zaradanezaposlenostnovčana pomoć