Svetski dan deteta obeležen promocijom prava dece u poslovnom sektoru - Mladi imaju veća očekivanja od poslovnog sektora

- Deca i mladi treba da budu važna zainteresovana strana za poslovni sektor jer biznis ima direktan i indirektan uticaj na njih sa radnog mesta, tržišta, iz zajednice i okoline, a u skladu sa Principima poslovanja i prava deteta. - Ovo je zaključak je skupa koji su,  povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, organizovali Privredna komora Srbije (PKS) i UNICEF na kojem su učestvovali i predstavnici poslovnih udruženja i poslovnog sektora.

UNICEF je tokom avgusta i septembra  ove godine sproveo četvrto istraživanje o Principima poslovanja i prava deteta u Srbiji, s ciljem sagledavanja njihove primene u odgovornom poslovanju preduzeća u Srbiji. Rezultati istraživanja pokazali su da većina anketiranih preduzeća smatra da vrši uticaj na decu, ali ih ne mapira kao svoje zainteresovane strane. Deca,  sa druge strane,učesnici ankete koja je sprovedena preko U-Report platforme, smatraju da preduzeća u Srbiji ne vode dovoljno računa o deci i mladima, a oni imaju velika očekivanja od poslovnog sektora da ih podrži na njihovom razvojnom putu kroz obezbeđenje praksi, pružanje mentorstva i mogućnosti za volontiranjem.

„Detinjstvo je jedinstven period ubrzanog razvoja dece osobe tokom kojeg se može uticati na nihovo fizičko i mentalno zdravlje – na dobar ili na negativan način – ali to ostavlja trag tokom celog života. Podsetimo se da deca i mladi nisu samo nosioci prava, već su i akteri u poslovnom sektoru. Oni su mladi radnici, potrošači i članovi zajednice. Za poslovni sektor, čini se da je jednostavna i solidna poslovna strategija i sa društvene i iz ekonomske perspektive da je ulaganje u decu ulaganje u sadašnje i buduće potrošače, u zaposlene, akcionare i lidere. UNICEF u Srbiji sarađuje sa poslovnim sektorom u mnogim oblastima - od finansijskog angažovanja, inovacija, doprinosa sa poslovnim znanjem i stručnošću i podizanjem svesti poslovnog sektora o njihovom uticaju na decu. Naše dosadašnje iskustvo pruža nam osnovu da verujemo da će saradnja sa poslovnim sektorom kreirati promene koje će dovesti do punog poštovanja prava i stvarnih potreba dece i mladih i integrisati ih u održivo poslovanje“, izjavila je zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Josi Ečeveri Burkhart.

Prema UNICEF-ovom istraživanju, najzastupljenije oblasti podrške poslovnog sektora za unapređenje dobrobiti i prava dece i mladih, od 2019. do 2021. godine, bile su donacija medicinske opreme za zdravstvene ustanove, podrška deci da se bave sportom i rekreacijom, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, unapređenje zdravlja dece i zdravih stilova života, uslova za život u lokalnoj zajednici i ulaganje u lokalnu infrastrukturu. Najmanje zastupljene oblasti bile su zaštita dece od nasilja i zlostavljanja, zagovaranje prava dece i mentalno zdravlje adolescenata. Dobijeni nalazi ukazuju da preduzeća u Srbiji podržavaju one oblasti koje su bliske njihovoj poslovnoj delatnosti, ne vodeći dovoljno računa o sistemskim problemima u društvu.

Većina ispitanih preduzeća smatra da država može da podstakne intenzivniju podršku poslovnog sektora unapređenju prava dece uvođenjem poreskih podsticaja za zapošljavanje mladih radnika, oslobađanjem donacija u naturi za ugroženu decu i porodice od poreza na dodatu vrednost, kao i poreskim olakšicama za sistemske društveno-odgovorne projekte usmerene ka deci.

„Poslovni sektor ima značajan uticaj na decu svuda u svetu. Kompanije u svim regionima već decenijama daju doprinos ostvarivanju prava i dobrobiti dece – često u obliku filantropskih inicijativa koje najčešće podržavaju oblasti obrazovanja i zdravstvenih usluga, ali sa promenom pravila globalnog poslovanja filantropija više nije dovoljna. Razumevajući svoju društvenu ulogu, Privredna komora Srbije je u septembru ove godine potpisala strateški Memorandum o saradnji sa UNICEF-om upravo sa ciljem da osvesti ovu temu i zainteresuje poslovnu zajednicu, upozna kompanije kako da postupaju u skladu sa svojim obavezama i međunarodnim standardima, odnosno pomogne im da umanje sopstveni rizik od činjenja prekršaja“, rekao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije. Dodao je  da je cilj da se kroz zajedničke aktivnosti i inicijative pomogne  kompanijama da ove izmene  integrišu u svoju strategiju i redovnu praksu poslovanja, istovremeno jačajući svest o pravima i dostojanstvu dece i tako utičemo na jačanje odgovornog i pravednijeg poslovnog sektora kao celokupnog biznis modela  u Srbiji.

„Potrudićemo se da kroz akcije javnog zagovranja dokument ‘Principi poslovanja i prava deteta’ posluži kao smernica i inspiracija kompanijama u njihovoj interakciji sa decom“,zaključio je Vesović.

Pandemija COVID-19 je postavila brojne izazove za sve nas, posebno za porodice sa decom. Sada više nego ikad, preduzeća moraju da obezbede podršku roditeljima kako bi imali vremena, resursa i usluga koje treba da pruže deci. Poslovna odgovornost se često predstavlja kao odgovornost prema potrošačima, ali prava društvena odgovornost počinje u samom preduzeću. Na koji način su preduzeća prilagodila svoje politike i poslovne prakse, predstavile su predstavnice kompanija Banka Intesa, advokatska kancelarija Gecic Law i Delhaize Srbija.

Foto: UNICEF

Josi Ečeveri BurkhartMihailo Vesovićpksposaoposlovni sektorprava detetaprivredna komora srbijeunicef