ČUVAR ZDRAVLJA: Kivi ublažava stres, jača kosti i sprečava bolesti disajnog sistema

Kivi je voće koje ja­ča imu­ni­tet, re­gu­li­še kr­v­ni pri­ti­sak i pro­ba­vu, po­ma­že u le­če­nju res­pi­ra­tor­nih obo­lje­nja, stre­sa i gla­vo­bo­lje. Po­red to­ga što je uku­san, on je i veo­ma zdrav.

Mno­gi ne zna­ju da je ki­vi jed­na od na­j­zdra­vi­jih na­mi­r­ni­ca. Pre­pun je an­tio­k­si­da­na­sa, a sa­dr­ži vi­še vi­ta­mi­na C ne­go pomorandže i dru­gi ci­tru­si. Odli­čan je izvor ka­li­ju­ma, vla­ka­na, vi­ta­mi­na A i E, zbog če­ga ima mno­štvo zdra­v­stve­nih prednosti.

Po­ma­že kod zatvora

Ki­vi sa­dr­ži dos­ta vla­ka­na ko­ja spre­ča­va­ju na­sta­nak za­tvo­ra, te se pre­po­ru­ču­je kao na­mi­r­ni­ca za zdrav do­ru­čak. Mo­že se ko­m­bi­no­va­ti s dru­gim vo­ćem, jo­gu­r­tom, ke­fi­rom, mu­sli­jem i sl.

Spre­ča­va bo­le­sti di­sa­j­nog sistema

Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce. Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto, kra­t­ko­ću da­ha za 32 od­sto, na­dra­že­nost no­sa za 28 od­sto i hronični ka­ša­lj za 25 od­sto. Za sve to je za­slu­žan vi­ta­min C.

Šti­ti oči

Vi­ta­mi­ni A, C i E ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje. Ne­ko­li­ko istra­ži­va­nja je do­ka­za­lo ka­ko ki­vi mo­že sma­nji­ti ri­zik od na­stan­ka sta­ra­č­ke ma­ku­lar­ne de­ge­ne­ra­ci­je, i to za 36 od­sto. Ki­vi sa­dr­ži lu­tein i zea­k­san­tin, ma­te­ri­je ko­je se pri­rod­no na­la­ze u lju­d­skom oku. Lu­tein po­ma­že pri­li­kom fi­l­tri­ra­nja šte­t­nog pla­vog sve­tla, što po­ma­že u spre­ča­va­nju bo­le­sti oka uzro­ko­va­nih sta­re­njem.

Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu. Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg (LDL) ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od nastanka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od na­j­bo­ljih izvo­ra ka­li­ju­ma.

Ubla­ža­va stres i smi­ru­je živce

Ki­vi je ideal­no vo­će za mo­de­r­no do­ba u ko­jem ži­vi­mo. Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne vi­ta­mi­na C, ubla­ža­va ne­r­vo­zu i uzne­mi­re­nost. Ta­ko­đe je idea­lan za ubla­ža­va­nje stre­sa. Po­ma­že nam da se ose­ća­mo smi­re­no i da se la­k­še suo­ča­va­mo s pro­ble­mi­ma i preprekama ko­je nam ži­vot na­me­će. Do­k­to­ri pre­po­ru­ču­ju ko­n­zu­mi­ra­nje ki­vi­ja pre raz­go­vo­ra za po­sao ili ne­kog va­žnog sastanka jer sma­nju­je na­pe­tost.

Bra­ni od raka

Fla­vo­noi­di i ka­ro­te­noi­di ko­ji ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje šti­te te­lo od slo­bod­nih ra­di­ka­la. Slo­bod­ni ra­di­ka­li mo­gu uzro­ko­va­ti niz bo­le­sti, uklju­ču­ju­ći i rak. Ki­vi šti­ti DNK od ok­si­da­ti­v­ne šte­te, zbog če­ga se ri­zik od na­stan­ka ra­ka još vi­še sma­nju­je.

Ču­va ka­r­dio­va­sku­lar­no zdravlje

Jed­no istra­ži­va­nje po­ka­za­lo je da, ako je­de­te ki­vi sva­ko ju­tro, on mo­že ima­ti dej­stvo jed­na­ko aspi­ri­nu, ko­ji je po­znat po to­me što spre­ča­va na­sta­nak kr­v­nih ugru­ša­ka. Ki­vi sma­nju­je ni­vo tri­gli­ce­ri­da u kr­vi za čak 15 od­sto, či­me se spre­ča­va na­ku­plja­nje pla­ka na zi­do­vi­ma ar­te­ri­ja i ču­va zdra­vlje sr­ca i kr­v­nih ži­la.

Izvor: Kurir.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

bolestibolesti disajnog sistemaholesterolhranaimunitetkivikostistresvidvisok krvni pritisakvitaminivoćezdravlje