NOVE ODREDBE: Koje su najvažnije izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju?

Narodna skupština je 29. septembra usvojila izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Osim ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koji je i izazvao najviše interesovanja među penzionerima, ovo su još neke važne odredbe koje se tiču sadašnjih i budućih penzionera.

1. Novac namenjen penzijsko-invalidskom osiguranju ubuduće će moći da se koristi i za isplatu novčane pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Vlada će utvrđivati kada je ta pomoć neophodna za većinu korisnika kao i iznos koji će im biti isplaćivan. Prema najavama nadležnih, već u novembru na račune najsiromašnijih mogao bi da stigne ovaj novac. Kako objašnjavaju nadležni, prilikom utvrđivanja iznosa vodiće se računa o bilansnim mogućnostima Fonda.

2. Predviđena je isplata novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju koji će zavisiti od finansijskih mogućnosti državnog budžeta i ekonomskih kretanja, ali pritom on ne sme da bude veći od 0,3 odsto BDP na godišnjem nivou. Uslove, dinamiku i visinu isplate utvrđivaće Vlada, a novac će stizati iz državne kase, dok će obračun i isplatu raditi Fond.

3. Uveden je drugačiji način obračuna penala za radnike koji su tokom rada imali staž sa uvećanim trajanjem, odnosno beneficirani, a koji odlaze u prevremenu starosnu penziju. U slučaju kada starosna granica snižava starosnu penziju u zavisnosti od stepena uvećanja staža osiguranja, od sada će se umanjenje računati u odnosu na tu sniženu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa benificiranim stažom, umesto kao do sada u odnosu na opštu starosnu granicu od 65 godina života.

4. Izmenjen je i član 15 Zakona o PIO koji se odnosi na samostalne uplate doprinosa. Prema novim odredbama, ukoliko osiguranik ne podnese zahtev za prestanak svojstva osiguranika, a ne plati doprinose u roku od šest meseci, to svojstvo će mu automatski prestati. To znači da u slučaju da se uključi u obavezno osiguranje, praktično neće imati obavezu uplate dospelih neuplaćenih doprinosa.

5. Ukida se 16 obrazaca od 1. januara 2019. godine, čime će se pojednostaviti procedure, brže ostvarivati prava, smanjiti obaveze poslodavaca u vidu popunjavanja različitih prijava i njihovog dostavljanja Fondu, smanjiće se administrativni troškovi. Među ukinutim obrascima je i M-4 obrazac. Treba imati u vidu da će ovi obrasci da se primenjuju i dalje za periode osiguranja navršenog zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

6. Stupanjem na snagu ovih izmena prestaje i ovlašćenje Fonda PIO da prinudno naplaćuje neuplaćene doprinose obustavom trećine penzije. Kontrola uplate doprinosa za socijalno osiguranje je u nadležnosti Poreske uprave, a korisnici će primati penziju srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi.

7. Ograničava se privremenost rešenja o penziji, što znači da u slučaju da se u roku od tri godine od pravosnažnosti privremenog rešenja ne utvrde nedostajuće činjenice, iznos penzije postaje konačan po službenoj dužnosti.

8. Menja se način obračuna zarade iz poslednje godine rada u kojoj se ostvaruje pravo na penziju, što će značajno uticati na smanjenje broja privremenih rešenja. Jedan od razloga velikog broja ovakvih rešenja je upravo nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici za poslednju godinu rada prilikom obračuna penzije. Prema novim propisima od 1. januara 2019. godine iznos prosečne godišnje zarade izračunavaće se tako što će se prosečna mesečna zarada za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi onom u kome osiguranik stiče pravo na penziju pomnoži sa 12. U slučaju ostvarivanja prava na penziju početkom godine, u januaru ili februaru, prosečna godišnja zarada će se računati tako što će se prosečna mesečna primanja za januar te godine pomnožiti sa 12.

Izvor: Novosti.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

novi zakonnovi zakon o penzijamaodredbepenzije