Tužilačka istraga za organizovani kriminal i ratne zlocine

Tužilačka istraga predvidja da je teret dokazivanja optužbe natužiocu umesto dosadašnje prakse u kojoj sud po službenoj dužnostiizvodi dokaze.

Zakonik predvidja da javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom,odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodiistragu, zaključuje sa okrivljenim sporazum o priznanju krivice isporazum o svedočenju, a ovlašćen je da izjavi žalbu i podnosivanredne pravne lekove.

Novi ZKP, usvojen 26. septembra prošle godine u Skupštini Srbije,će se za ostala krivična dela primenjivati od 1. septembra 2012.godine.

organizovani kriminaltužilaštvo za ratne zločine