SASLUŠANJE ZA UBISTVO LUKE RADULOVIĆA: Privedena Sonja Vuksanović

Sonja Vuksanović, bivša žena pevača Aleksandra Vukasanovića, poznatijeg kao Aca Lukas, saslušana je u policiji u istrazi ubistva Luke Radulovića.

Kako Kurir saznaje, Sonja Vuksanović saslušana je kao građanin, između ostalog kao i svi koji su se zatekli u lokalu u kom je nepoznati napadač za kojim policija traga prišao Raduloviću i pucao u njega.

Radulović, koji je javnosti postao poznat pošto je "bentlijem" prošle godine "isekao" kolonu u kojoj je bio predsednik Aleksandar Vučić, podsetimo, ubijen je u noći između utorka i srede u jednom lokalu u Beogradu.

Ubi­stvo se do­go­di­lo u klu­bu „Ispod mos­ta“ u sre­du u 1.30 po­sle po­no­ći, u Cr­no­go­r­skoj uli­ci ispod Bran­ko­vog mos­ta. Pre­ma ne­zva­ni­č­nim in­fo­r­ma­ci­ja­ma, su­m­nja se da je mo­tiv ubi­stva sva­đa zbog pro­da­je na­r­ko­ti­ka, ali to tek tre­ba da bu­de utvr­đe­no istra­gom. Ina­če, Ra­du­lo­vić je pro­šle go­di­ne uha­p­šen zbog di­lo­va­nja dro­ge, a me­di­ji su pi­sa­li da je uglav­nom ra­dio kao obez­be­đe­nje po no­ć­nim klu­bo­vi­ma.

Za ­sad se zna da je u klu­bu bi­la or­ga­ni­zo­va­na pri­vat­na žu­r­ka, a da je Ra­du­lo­vić u to­ku ve­če­ri do­šao s pri­ja­te­ljem.

Tamara Đurić bila svedok brutalne likvidacije.

- Pa­r­ki­rao je svoj „me­r­ce­des“ i ušao u lo­kal u ko­me je bi­lo oko 50 gos­ti­ju. Seo je za šank s gru­pom pri­ja­te­lja. Ne­du­go po­sle to­ga, na­pa­dač, za ko­ga se još ne zna da li je na­k­na­d­no do­šao ili je već bio unu­tra, pri­šao je i pu­cao je u Ra­du­lo­vi­ća. Ubi­ca je od­mah istr­čao i na­j­ve­ro­vat­ni­je po­be­gao ko­li­ma u ko­ji­ma ga je če­kao sau­če­snik, a u klu­bu je na­sta­la op­šta pa­ni­ka i vris­ka. Ra­du­lo­vi­ću je me­tak na­j­ve­ro­vat­ni­je po­go­dio ar­te­ri­ju i pra­k­ti­č­no je na­smrt iskr­va­rio. On je još bio da­vao zna­ke ži­vo­ta ka­da je pre­ba­čen u Ur­gen­t­ni cen­tar, ali su le­ka­ri ubr­zo ko­n­sta­to­va­li smrt - re­kao je za Ku­rir izvor iz istra­ge.

Izvor: Kurir.rs
Foto: sonja_sv/Instagram

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.