Pred odmore: Ze­le­ni kar­ton po­sku­peo – košta 3.000 dinara

0

U po­je­di­nim osi­gu­ra­va­ju­ćim ku­ća­ma ovaj do­ku­ment, nep­ho­dan za pu­to­va­nje kroz Ma­ke­do­ni­ju i Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu, po­sku­peo za oko 50 od­sto i sa­da ko­šta oko 3.000 di­na­ra, piše "Politika".

Ne­pri­jat­no iz­ne­na­đe­nje za sve one ko­ji ovo­ga le­ta pla­ni­ra­ju da na od­mor u Grč­ku kre­nu ko­li­ma pre­ko Ma­ke­do­ni­je ili u Cr­nu Go­ru pre­ko Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.

Tač­no pred po­če­tak se­zo­ne i bez na­ja­va, po­je­di­ne osi­gu­ra­va­ju­će ku­će od­lu­či­le su da će ubu­du­će iz­da­va­nje ze­le­nog kar­to­na na­pla­ći­va­ti oko 3.000 di­na­ra, što je i do 50 od­sto vi­še od ce­ne ko­ja je va­ži­la do­ne­dav­no, piše “Politika”.

Još in­te­re­sant­ni­je je što su su­prot­no do­sa­da­šnjoj prak­si ovo­ga pu­ta osi­gu­ra­va­ju­će ku­će sa­mo­stal­no for­mi­ra­le ce­nov­ni­ke, a ne na ni­vou udru­že­nja. Gra­đa­ni su ta­ko zbu­nje­ni jer je, re­ci­mo u Auto-mo­to sa­ve­zu Sr­bi­je, Vi­ner osi­gu­ra­nju i Tri­glavu, ak­tu­el­na ce­na do pre dva da­na i da­lje bi­la ona sta­ra od 2.000 di­na­ra. Isto je bi­lo i u Uni­ka i Du­nav osi­gu­ra­nju.

Me­đu­tim, ka­ko su novinarima “Politike” re­kli za­po­sle­ni u fi­li­ja­la­ma ne­kih osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća, ni­je iz­ve­sno do­kle će se ova­kve ce­ne za­dr­ža­ti i da li će oni kre­nu­ti prak­som kon­ku­ren­ci­je, što je ne­ka­ko lo­gi­čan sled.

Me­đu osi­gu­ra­va­či­ma ko­ji su po­čet­kom ovog me­se­ca po­di­gli ce­ne su Del­ta đe­ne­ra­li (ko­šta 2.980 di­na­ra) i no­vo­sad­ski DDOR, ko­ji ze­le­ni kar­ton na­pla­ću­je 3.000 di­na­ra.

Ne­vo­lja je u to­me što vo­za­či ne­ma­ju iz­bo­ra pri od­lu­ci u ko­joj će ku­ći iz­va­di­ti ovaj do­ku­ment, već su na­rav­no pri­nu­đe­ni da bi­ra­ju onu u ko­joj su već osi­gu­ra­li vo­zi­lo.

Do sada osiguravači zajednički određivali cenu

To­kom svih pro­te­klih go­di­na osi­gu­ra­va­či su za­jed­nič­ki od­re­đi­va­li je­din­stve­nu ce­nu, ali vi­še ni­je ta­ko. Da li je i zbog če­ga Udru­že­nje osi­gu­ra­va­ča Sr­bi­je da­lo „ze­le­no sve­tlo” kom­pa­ni­ja­ma za ova­kve po­slov­ne po­te­ze?

“Ce­na ze­le­ne kar­te pre­ma vo­za­či­ma je po­li­ti­ka osi­gu­ra­va­ju­će ku­će i mi na to ne mo­že­mo da uti­če­mo. Ne bi­smo zna­li za­što su po­je­di­na dru­štva po­di­gla ce­nu, a dru­ga ne. Isto ta­ko ne mo­že­mo da pred­vi­di­mo ni ka­ko će se po­na­ša­ti oni ko­ji tre­nut­no ima­ju sta­re ce­ne”, ka­žu u ovom udru­že­nju.

Oni is­ti­ču da je ce­na od 2.000 di­na­ra bi­la mi­ni­mal­na, a da dru­štva „sa­ma pro­ce­nju­ju da li mo­gu da pro­da­ju ze­le­ni kar­ton po vi­šoj ce­ni, a da pri tom ne iz­gu­be kli­jen­te”.

U Del­ta đe­ne­ra­li­ju is­ti­ču da su „pro­me­nom za­kon­ske re­gu­la­ti­ve osi­gu­ra­va­ju­će kom­pa­ni­je do­bi­le pra­vo i mo­guć­nost da sa­mo­stal­no for­mi­ra­ju ce­nu ze­le­nog kar­to­na”.

“Ce­na ni­je me­nja­na oko tri go­di­ne. Zbog zna­čaj­nog po­ve­ća­nja tro­ško­va oba­vlja­nja po­slo­va oko ze­le­ne kar­te: ad­mi­ni­stra­tiv­ni tro­ško­vi, re­o­si­gu­ra­nje i šte­te, od ju­na smo po­ve­ća­li ce­nu ze­le­nog kar­to­na”, ob­ja­šnja­va­ju raz­lo­ge za po­sku­plje­nje u ovoj kom­pa­ni­ji.

Zelena karta

Ze­le­na kar­ta je pa­soš vo­zi­la i neo­p­ho­dan je uko­li­ko se pla­ni­ra put u odr­đe­ne stra­ne dr­ža­ve, što da­kle po­sku­plju­je pu­to­va­nje za ne baš be­zna­ča­jan iz­nos.

Cena menjana 2010.
Po­sled­nji put ce­na ze­le­nog kar­to­na me­nja­na je u sep­tem­bru 2010. go­di­ne. Ka­ko je “Politika” već pi­sa­la, mno­gi vo­za­či u Sr­bi­ji ne­go­do­va­li su i zbog ra­ni­je ce­ne od 2.000 di­na­ra, uz obra­zlo­že­nje da je, re­ci­mo u Slo­ve­ni­ji, mak­si­mal­na ce­na obra­sca ze­le­ne kar­te 4,2 evra.

Pre­ma ob­ja­šnje­nju osi­gu­ra­va­ča, ze­le­na kar­ta obez­be­đu­je osi­gu­ra­va­ju­ću za­šti­tu za even­tu­al­ne ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te na­či­nje­ne u sa­o­bra­ćaj­noj ne­zgo­di u ino­stran­stvu, a od 1. ja­nu­a­ra 2012. vi­še ni­je po­treb­na za pu­to­va­nje u 27 ze­ma­lja čla­ni­ca Evrop­ske uni­je (EU), ali i u Švaj­car­sku, Nor­ve­šku, Island, An­do­ru, Hr­vat­sku i Cr­nu Go­ru.

Ze­le­na kar­ta je i da­lje neo­p­hod­na pri­li­kom ula­ska u Ma­ke­do­ni­ju i Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu, što je ne­za­o­bi­la­zna mar­šru­ta za ve­ći­nu srp­skih tu­ri­sta na pu­tu ka mor­skim de­sti­na­ci­ja­ma.

I po­red spe­ku­la­ci­ja od pre ne­ko­li­ko go­di­na da će Sr­bi­ja po­kre­nu­ti ini­ca­ja­ti­vu da se pot­pi­še bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum s Ma­ke­do­ni­jom (kao tran­zit­nom ze­mljom za na­še tu­ri­ste) to se ni­je do­go­di­lo, ta­ko da još ne mo­že­mo da ra­ču­na­mo na ove po­vla­sti­ce.

(Izvor: Politika – Ivana Albunović)

Ostavite komentar

Your email address will not be published.