#InnovationTalk2018 - Ismir Jusko: Da bi se omogućilo povoljno i savremeno poslovno okruženje, potrebno je usvojiti novu i uskladiti postojeću IKT legislativu

Regionalna konferencija o inovacijama, Innovation Talk 2018, održaće se u četvrtak 29. novembra 2018. godine, u Kombank dvorani, u Beogradu (ul. Dečanska 14), sa početkom u 10 časova.

Konferenciju organizuje Color Media Communications, pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.

Regionalna konferencija Innovation Talk 2018 okupiće, na jednom mestu, sve relevantne aktere regionalnog inovacionog ekosistema. Kako bi jedna država bila inovativna i razvijala nove tehnologije, neophodno je izgraditi stabilan i efikasan inovacioni ekosistem. Konferencija Innovation Talk 2018 će doprineti stvaranju povoljnog poslovnog i inovacionog ambijenta, naročito kroz povezivanje i otvaranje novih mogućnosti saradnje između regionalnih aktera. U sklopu konferencije, održaće se Ministarski panel čiji će učesnici biti regionalni ministri zaduženi za inovacije, razvoj, nauku, istraživanja, privredu i druge srodne oblasti. Govornici će u okviru programa izložiti svoje digitalne agende, projekte i primere međusobne saradnje, dajući na taj način pozitivan primer i podršku za dalji razvoj saradnje različitih grupa učesnika inovacionog ekosistema na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U panelu "Inovacije, pogled sa Balkana" učestvovaće i Ismir Jusko, Ministar za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Na koji način su digitalne tehnologije promijenile način komunikacija u državnom sektoru i da li su uticale na ubrzanje poslovanja?

- Ubrzani tehnološki napredak je neminovno prouzrokovao pojavu sveopšte digitalne transformacije koja se ogleda u unapređenju poslovnih procesa upotrebom neophodnih digitalnih alata i tehnologija. Da bi se na adekvatan način koristile digitalne tehnologije neophodno je i povećati bazu znanja kod ljudi u javnoj upravi koji koriste te tehnologije, tj. povećati njihovu informatičku pismenost koja obuhvata osnovnu bazu povezanih znanja koje posjeduje neki pojedinac i koja kao skup predstavlja osnovu za njihovo cjeloživotno obrazovanje, odnosno nadogradnju. U Bosni i Hercegovini su za državne službenike dostupne besplatne obuke i seminari koji u potpunosti zadovoljavaju njihovu osnovnu bazu znanja koja je sasvim dovoljna za njihove potrebe u radu i za sve dostupne vidove komunikacije uz pomoć digitalnih tehnologija koje su danas dostupne. Smatram da državni službenici u Bosni i Hercegovini posjeduju dobru informacijsko-komunikacijsku kompetenciju, kao i da većina koristi najnovije tehnologije u njihovoj međusobnoj komunikaciji, kao i u komunikaciji sa građanima i biznis sektorom, a što u konačnici predstavlja osnovu za dalje napredovanje u povećanju njihove baze znanja u skladu sa tehnološkim napretkom.

Kako vidite trenutnu situaciju u tehnološkom napretku u regionu, da li i koliko zaostajemo za ostalim evropskim zemljama?

- Na osnovu statističke karte i indeksa razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u istraživanju međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za 2017. godinu, sve zemlje regije i općenito Balkana su rangirane u prvoj polovini od 176 zemalja članica Ujedinjenih nacija, dok posmatrajući taj rang na Evropskom nivou, naše zemlje se nalaze na kraju rang liste. Uzimajući u obzir činjenicu da je rast ovog indeksa direktno prouzrokovan porastom GDP-a, jasno je da još uvijek zemlje Balkana nisu dostigle dovoljan nivo razvijenosti IKT-a općenito, a samim tim nisu dovoljno konkuretne na Evropskom tržištu. Jako je bitno staviti naglasak na privlačenje direktnih stranih ulaganja za osnivanje malih i srednjih preduzeća u IKT sektoru (proizvodnja hardvera i softvera), kao i ulaganje u istraživanje i razvoj kao jedan od glavnih ciljeva Strategije EU 2020 u dijelu pametnog rasta. Također, drugi oblici regionalne prekogranične saradnje će pomoći u prevazilaženju nedostataka malog domaćeg tržišta. Sve ove aktivnosti dovode do poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja ljudskih kapaciteta.

Kakvi su planovi vašeg ministarstva u narednih 5 godina kada je u pitanju primjena inovativnih tehnologija?

- Da bi se omogućilo povoljno i savremeno poslovno okruženje, potrebno je usvojiti novu i uskladiti postojeću IKT legislativu. U narednom periodu je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine planiralo izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima, Zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o cyber sigurnosti, kao i niza pratećih podzakonskih akata i strateških dokumenata. Usvajanjem navedenih dokumenata biti će omogućena implementacija mnogih velikih IKT projekata koji će u konačnici ishodovati tehnološkim i ekonomskim napretkom.

Navedite nam nekoliko projekata koje ste realizovali u prethodnom periodu, a koja su bila značajna za privredni rast i održivo poslovanje?

- Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je u okviru svojih nadležnosti u velikoj mjeri utvrdilo pravni okvir za dalji razvoj IKT-a, nakon izvršene analize relevantnog pravnog sistema i identificiranja propisa koji moraju da se mijenjaju, kao i načina na koji treba izvršiti te promjene. Cilj je bio definisanje regulative i usklađivanje iste sa EU legislativom, u smislu identifikacije potreba za uspostavom elektronske komunikacije između javne uprave, građana i biznis sektora, odnosno uspostava interoperabilnih IKT sistema.
Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara BiH je u prethodnom periodu usvojilo Politiku razvoja informacionog društva u skladu sa preporukama Europske unije, te njihovih relevantnih dokumenata: Digital Agenda for Europe, SEE2020 Strategija i Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast:
- Politiku informacione sigurnosti u skladu sa standardima iz serije ISO/IEC 27000 koji institucijama pružaju smjernice za izradu, primjenu i provjeru sigurnosti informacionih sistema čime se osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacionog sadržaja, sistema i procesa,
- Politiku sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2021. godine i Akcioni plan za realizaciju Politike,
- Strategiju prelaska sa analognog na digitalni signal, kojom su se stvorili uslovi za korištenje standarda DVB-T2 za opremu koja će se koristiti za digitalnu mrežu javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Svi ovi projekti su značajni i jako bitni za budući privredni rast i održivo poslovanje.

Prisustvo na konferenciji je besplatno, svi zainteresovani registraciju mogu izvršiti putem mejla rsvp@communications.rs, ili se mogu prijaviti preko aplikacione forme na zvaničnom sajtu događaja  innovationtalk.rs. Neophodna je prethodna registracija da biste prisustvovali događaju.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.