#InnovationTalk2018 - Ismir Jusko: Da bi se omogućilo povoljno i savremeno poslovno okruženje, potrebno je usvojiti novu i uskladiti postojeću IKT legislativu

Regionalna konferencija o inovacijama, Innovation Talk 2018, održaće se u četvrtak 29. novembra 2018. godine, u Kombank dvorani, u Beogradu (ul. Dečanska 14), sa početkom u 10 časova.

Konferenciju organizuje Color Media Communications, pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.

Regionalna konferencija Innovation Talk 2018 okupiće, na jednom mestu, sve relevantne aktere regionalnog inovacionog ekosistema. Kako bi jedna država bila inovativna i razvijala nove tehnologije, neophodno je izgraditi stabilan i efikasan inovacioni ekosistem. Konferencija Innovation Talk 2018 će doprineti stvaranju povoljnog poslovnog i inovacionog ambijenta, naročito kroz povezivanje i otvaranje novih mogućnosti saradnje između regionalnih aktera. U sklopu konferencije, održaće se Ministarski panel čiji će učesnici biti regionalni ministri zaduženi za inovacije, razvoj, nauku, istraživanja, privredu i druge srodne oblasti. Govornici će u okviru programa izložiti svoje digitalne agende, projekte i primere međusobne saradnje, dajući na taj način pozitivan primer i podršku za dalji razvoj saradnje različitih grupa učesnika inovacionog ekosistema na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U panelu "Inovacije, pogled sa Balkana" učestvovaće i Ismir Jusko, Ministar za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine, sa kojim smo razgovarali u susret konferenciji:

Na koji način su digitalne tehnologije promijenile način komunikacija u državnom sektoru i da li su uticale na ubrzanje poslovanja?

- Ubrzani tehnološki napredak je neminovno prouzrokovao pojavu sveopšte digitalne transformacije koja se ogleda u unapređenju poslovnih procesa upotrebom neophodnih digitalnih alata i tehnologija. Da bi se na adekvatan način koristile digitalne tehnologije neophodno je i povećati bazu znanja kod ljudi u javnoj upravi koji koriste te tehnologije, tj. povećati njihovu informatičku pismenost koja obuhvata osnovnu bazu povezanih znanja koje posjeduje neki pojedinac i koja kao skup predstavlja osnovu za njihovo cjeloživotno obrazovanje, odnosno nadogradnju. U Bosni i Hercegovini su za državne službenike dostupne besplatne obuke i seminari koji u potpunosti zadovoljavaju njihovu osnovnu bazu znanja koja je sasvim dovoljna za njihove potrebe u radu i za sve dostupne vidove komunikacije uz pomoć digitalnih tehnologija koje su danas dostupne. Smatram da državni službenici u Bosni i Hercegovini posjeduju dobru informacijsko-komunikacijsku kompetenciju, kao i da većina koristi najnovije tehnologije u njihovoj međusobnoj komunikaciji, kao i u komunikaciji sa građanima i biznis sektorom, a što u konačnici predstavlja osnovu za dalje napredovanje u povećanju njihove baze znanja u skladu sa tehnološkim napretkom.

Kako vidite trenutnu situaciju u tehnološkom napretku u regionu, da li i koliko zaostajemo za ostalim evropskim zemljama?

- Na osnovu statističke karte i indeksa razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u istraživanju međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za 2017. godinu, sve zemlje regije i općenito Balkana su rangirane u prvoj polovini od 176 zemalja članica Ujedinjenih nacija, dok posmatrajući taj rang na Evropskom nivou, naše zemlje se nalaze na kraju rang liste. Uzimajući u obzir činjenicu da je rast ovog indeksa direktno prouzrokovan porastom GDP-a, jasno je da još uvijek zemlje Balkana nisu dostigle dovoljan nivo razvijenosti IKT-a općenito, a samim tim nisu dovoljno konkuretne na Evropskom tržištu. Jako je bitno staviti naglasak na privlačenje direktnih stranih ulaganja za osnivanje malih i srednjih preduzeća u IKT sektoru (proizvodnja hardvera i softvera), kao i ulaganje u istraživanje i razvoj kao jedan od glavnih ciljeva Strategije EU 2020 u dijelu pametnog rasta. Također, drugi oblici regionalne prekogranične saradnje će pomoći u prevazilaženju nedostataka malog domaćeg tržišta. Sve ove aktivnosti dovode do poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja ljudskih kapaciteta.

Kakvi su planovi vašeg ministarstva u narednih 5 godina kada je u pitanju primjena inovativnih tehnologija?

- Da bi se omogućilo povoljno i savremeno poslovno okruženje, potrebno je usvojiti novu i uskladiti postojeću IKT legislativu. U narednom periodu je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine planiralo izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima, Zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o cyber sigurnosti, kao i niza pratećih podzakonskih akata i strateških dokumenata. Usvajanjem navedenih dokumenata biti će omogućena implementacija mnogih velikih IKT projekata koji će u konačnici ishodovati tehnološkim i ekonomskim napretkom.

Navedite nam nekoliko projekata koje ste realizovali u prethodnom periodu, a koja su bila značajna za privredni rast i održivo poslovanje?

- Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je u okviru svojih nadležnosti u velikoj mjeri utvrdilo pravni okvir za dalji razvoj IKT-a, nakon izvršene analize relevantnog pravnog sistema i identificiranja propisa koji moraju da se mijenjaju, kao i načina na koji treba izvršiti te promjene. Cilj je bio definisanje regulative i usklađivanje iste sa EU legislativom, u smislu identifikacije potreba za uspostavom elektronske komunikacije između javne uprave, građana i biznis sektora, odnosno uspostava interoperabilnih IKT sistema.
Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara BiH je u prethodnom periodu usvojilo Politiku razvoja informacionog društva u skladu sa preporukama Europske unije, te njihovih relevantnih dokumenata: Digital Agenda for Europe, SEE2020 Strategija i Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast:
- Politiku informacione sigurnosti u skladu sa standardima iz serije ISO/IEC 27000 koji institucijama pružaju smjernice za izradu, primjenu i provjeru sigurnosti informacionih sistema čime se osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacionog sadržaja, sistema i procesa,
- Politiku sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2021. godine i Akcioni plan za realizaciju Politike,
- Strategiju prelaska sa analognog na digitalni signal, kojom su se stvorili uslovi za korištenje standarda DVB-T2 za opremu koja će se koristiti za digitalnu mrežu javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Svi ovi projekti su značajni i jako bitni za budući privredni rast i održivo poslovanje.

Prisustvo na konferenciji je besplatno, svi zainteresovani registraciju mogu izvršiti putem mejla rsvp@communications.rs, ili se mogu prijaviti preko aplikacione forme na zvaničnom sajtu događaja  innovationtalk.rs. Neophodna je prethodna registracija da biste prisustvovali događaju.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.