Berzanski savetnik: Pitanja i odgovori (2)

Ko garantuje novac od prodaje akcija?

Deponovanje sredstava u skladu s pravilnikom Berze i pod kontrolom Centralnog registra

Uslov koji treba da ispuni broker koji zastupa kupca u trgovanju akcijama koje vi posedujete jeste da je kupac do dana zakazane trgovine uplatio novčana sredstva namenjena za kupovinu akcija, na poseban namenski račun s koga novac može da usmerava samo broker koji ga zastupa. Neophodno je da o tome poseduje Potvrdu i/ili Izvod sa stanja na namenskom dinarskom računu, kao i pismeno ovlašćenje kupca za raspolaganje novčanim sredstvima na namenskom računu overeno od strane banke. Sredstva moraju biti deponovana u skladu sa Pravilnikom poslovanja Beogradske berze. Proces saldiranja, nakon realizovanog trgovanja, preuzima i obavlja Centralni registar.

Kako mogu da saznam kako posluje firma čije akcije posedujem?

Firme sa čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi, objavljuju, na sajtu Berze (www.Belex.co.yu), svoj prospekt koji sadrži i rezultate poslovanja. Kada nađete firmu koja vas zanima, klikom na njen naziv otvarate prospekt u kome nalazite bilans stanja, bilans uspeha, podatke o dividendama, o gubitku, mišljenje revizora, strukturu vlasništva i drugo.

Koje sve cene (vrednosti) akcija postoje?

-Nominalna cena - ovo je cena za koju emitent smatra da je realna vrednost tokom emisije.
-Obračunska cena (korigovana knjigovodstvena vrednost) - izračunava se tako što se ukupna aktiva umanji za iznos gubitka iznad visine kapitala i za iznos obaveza i dugoročnih rezervisanja i podeli  brojem emitovanih akcija.
-Tržišna cena -formira se na berzanskom trgovanju uparivanjem ponude i tražnje.

Kako mogu da dobijem besplatne akcije?

Uputstvo za one čije su kompanije prodate na aukciji

Prema Zakonu o privatizaciji iz 2001. godine, po kome je 70% vaše firme prodato putem javne aukcije, definisana je i obaveza da se 30% akcija društvenog (državnog) kapitala deli besplatno bivšim i sadašnjim radnicima srazmerno stažu ostvarenom u toj firmi. Procedura je sledeća:
• U jednom od dnevnih listova firma objavljuje Poziv za upis besplatnih akcija u kome su tačno definisani rokovi za podnošenje prijava za upis (upisnica), način i mesto podnošenja prijava, kao i broj akcija, nominalna vrednost jedne akcije i uslovi koje upisnik mora da ispuni da bi njegova prijava bila prihvaćena.
• Nakon prijema upisnica svih zainteresovanih za besplatne akcije, vrši se sabiranje broja akcija iz upisnica i upoređuje sa raspoloživim brojem akcija za podelu. Ukoliko je željeni broj akcija veći od raspoloživog, vrši se redukcija – umanjenje prava svih upisnika srazmerno stažu sve do raspoloživog broja akcija.
• Obaveštavaju se svi upisnici o broju akcija koje će dobiti besplatno i pozivaju se na potpisivanje ugovora o sticanju besplatnih akcija.
• Nakon potpisa ugovora, vrši se upis vlasništva nad akcijama u Centralnom registru i svim akcionarima se izdaju potvrde o vlasništvu nad akcijama. Uslov da dobijete besplatne akcije je, pored toga da ste radili ili još uvek radite u navedenoj firmi, da niste dobili do sada besplatne akcije po Zakonu o svojinskoj transformaciji koji je prethodio ovom zakonu u bilo kojoj drugoj firmi. («Pregled»)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.