Od danas na snazi medijski zakoni

Poslanici su taj set reformskih zakona usvojili 2. avgusta većinom glasova.

Zakoni predviđaju izlazak države iz vlasničke strukture medija, odnosno privatizaciju, uvođenje takse umesto tv pretplate, i stvaranje uslova za digitalizaciju.

Zakon o javnom informisanju i medijima predviđa da se postupak privatizacije medija završi do 1. jula naredne godine, osim u za to posebno utvrđenim slučajevima. Definisan je javni interes u oblasti javnog informisanja.

Zakon stvara uslove za slobodan razvoj nezavisnih, profesionalnih medija i medijskog sistema koji treba da omogući da zadovolji najšire potrebe gradjana, bez diskriminacije, za informacijama i sadržajima iz svih oblasti društvenog života.

Zakonom se reguliše položaj urednika, zaštita prava novinara i podsticanje novinarskog udruživanja, zatim transparentnost vlasništva u medijima, uspostavljanje Registra medija i zaštita medijskog pluralizma kroz sprečavanje nedozvoljenog objedinjavanja u oblasti javnog informisanja.

Predviđen je prelazak sa direktnog budžetskog finansiranja pojedinih medija na sistem projektnog, konkursnog sufinasiranja, za sve medije, odnosno izdavače medija koji su upisani u registar medija, pravna lica, odnosno preduzetnike koji su registrovani za proizvodnju medijskih sadržaja, kao i druga pravna lica odnosno preduzetnika.

Zakon o elektronskim medijima precizno definiše nadležnosti Srbije nad pružaocima audiovizuelnih medijskih usluga zbog prelaska na digitalno emitovanje programa.

Nova tehnička dostignuća podrazumevaju da sve članice EU moraju do 2015. godine da predju sa analognog na digitalno emitovanje programa i da se u tom prostoru pružaoci programskih sadržaja posmatraju kao pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga a ne kao emiteri.

Kada je reč o Zakonu o javnim medijskim servisima, njime se uredjuje rad javnih medijskih servisa RTS i RTV, precizira obaveza njihovog rada na načelima istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja, zabrana cenzure, poštovanje ljudskih prava i finansiranje iz budžeta do 2016. godine.

Zakonom se precizira da će njihovo finansiranje od 2016. godine biti iz takse za javni medijski servis, iz budžeta, od komercijalnih prihoda.

Od 2016. godine uvodi se taksa, koja će biti jedinstvena na celoj teritoriji Srbije i ne može biti veća od 500 dinara.

Izvor: Telegraf

Pogledajte još