PESAK VAVILONA – Muzej Jugoslovenske kinoteke

PESAK VAVILONA (VB/SA/HOL/IK 2013) 92'
In the Sands of Babylon
ul. Samar Katan (Samar Qahtan), Amir Džabara (Ameer Jabarah)
r. Mohamed Al Darađi (Mohamed Al Daradji)

http://www.kinoteka.org.rs

Foto: Promo