STAROST I BOLEST: Kako do prava na tuđu negu i pomoć i koliko ona iznosi?

Godišnje u Srbiji više od 50.000 građana podnese zahtev za tuđu negu i pomoć, polovina je dobije, a ostali svoje probleme nastavljaju da vode na druge na načine. Naknada za ovu pomoć iznosi 19.158 dinara, a mi vam predstavljamo mini vodič kako da dođete da ove pomoći, kao i informacije o tome kome je ona namenjena i kako će biti isplaćena.

Tuđu negu i pomoć, kako se kako se u narodu neformalno govori, odnosno pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica imaju penzioneri koji zbog teškog stanja u kom žive imaju pravo na pomoć drugog lica.

Potreba za ovom pomoći postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog trajnih bolesti nije sposoban da se samostalno kreće u okviru stana, uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se sam hrani, svlači, oblači, održava ličnu higijenu, kao i ako je slep.

Pravo na ovu pomoć ostvaruje se preko RFZO, podnošenjem odgovarajućeg zahteva. Pored toga, ovlašćeno lice mora da sačini izveštaj o stanju korisnika, odnosno da izađe na teren kako bi utvrdio da li korisnik zaista ima pravo na tuđu negu i pomoć.

U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va, u ro­ku do 30 da­na od da­na pod­no­še­nja zah­te­va ko­ri­snik do­bi­ja po­ziv za ve­šta­če­nje, ko­je spro­vo­di le­kar ve­štak od­re­đe­ne spe­ci­jal­no­sti i ko­ji na osno­vu pri­lo­že­ne me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je i pre­gle­da ko­ri­sni­ka, do­no­si na­laz, oce­nu i mi­šlje­nje.

Sva­ki na­laz le­ka­ra ve­šta­ka pod­le­že kon­tro­li, a na­kon to­ga se pro­sle­đu­je nad­le­žnom or­ga­ni­za­ci­o­nom de­lu da do­ne­se re­še­nje o po­sto­ja­nju ili ne­po­sto­ja­nju pra­va. Ko­ri­snik do­bi­ja re­še­nje i ako je ostva­rio pra­vo na tu­đu ne­gu i po­moć, uz pen­zi­ju mu se is­pla­ću­je i ova nov­ča­na na­kna­da, a ako ni­je, do­bi­ja re­še­nje sa obra­zlo­že­njem za­što je od­bi­jen kao i po­u­ku o prav­nom le­ku.

Prema zvaničnim podacima, naknadu za pomoć i negu drugog lica prima 74.000 građana, a svake godine zahtev podnese preko 50.000 građana, što znači da polovina obično bude prihvaćena.

Ono što je bitno naglasiti kod ove vrste pomoći jeste da ona ne zavisi od drugih primanja, a ni određene dijagnoze, već samo od opšteg zdravstvenog stanja osiguranika.

Koliko iznosi pomoć?

Trenutno, pomoć koja se isplaćuje korisnicima iznosi 19.158 dinara, a može se isplaćivati preko tekućeg računa, na račun ovlašćenog lica ili ustanove gde boravi osoba kojoj je pomoć potrebna.

Izvor: Nova.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još