fbpx

Objavljena Uredba o kontroli prelaska linije sa Kosovom

Tom Uredbom propisuju se uslovi za prelazak preko administrativne linije, kretanje i boravak na toj liniji i mere koje se mogu preduzeti protiv onih koji krše taj akt Vlade Srbije.

Prelazak administrativne linije dozvoljen je na sledećim mestima: Depče - opština Preševo, Končulj - opština Bujanovac, Dobrosin - opština Bujanovac, Breznica - opština Bujanovac, Muhovac - opština Bujanovac, Medevce - opština Medveđa, Sponce - opština Medveđa, Merdare - opština Kuršumlija, Rudnica - opština Raška, Tabalije - Novi Pazar, Vučja Lokva - Odojević, grad Novi Pazar.

Poslove kontrole na administrativnom prelazu vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, a po potrebi, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i drugi organi državne uprave.

Način obavljanja kontrole iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova propisuje ministar.

Prelazak linije izvan određenih mesta dozvoljen je samo uz odobrenje nadležnog organa i u slučaju više sile.

Osobe koje su administrativnu liniju prešle u slučaju više sile dužne su da o tome, bez odlaganja, odnosno odmah po prestanku razloga koji su uslovili takav način prelaska, obaveste nadležnu policijsku upravu.

Ako postoji opravdan interes koji nije u suprotnosti sa razlozima bezbednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava može, uz saglasnost sa nadležnim organom, na zahtev grupe lica ili pojedinca, izdati dozvolu za prelazak administrativne linije izvan administrativnog prelaza.

Građanima sa Kosova i Metohije, koji poseduju identifikaciona dokumenta izdata od privremenih institucija u Prištini, prilikom prelaska administrativne linije i prelaska državne granice i ulaska u
Srbiju, izdaje se Dokument o ulasku i izlasku, koji važi najduže 15 dana
.

Maloletnim licima Dokument o ulasku i izlasku izdaje se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i fotografije.

Dokument o ulasku i izlasku izdaje se na administrativnim prelazima i graničnim prelazima koje odredi ministar unutrašnjih poslova.

Dokument o ulasku i izlasku sadrži podatke o licu, vozilu i uslovima za upravljanje motornim vozilom i u njega se utiskuje za to posebno namenjen pečat.

Građanin koji izgubi Dokument o ulasku i izlasku dužan je da to odmah prijavi, o čemu se izdaje potvrda na posebnom obrascu.

Osobi koja upravlja vozilom sa registarskim tablicama izdatim od privremenih institucija u Prištini (RKS tablice), izdaju se tablice za privremeno označavanje vozila i potvrda o njihovom korišćenju.

Dokument o ulasku i izlasku, tablice za privremeno označavanje vozila i potvrdu o njihovom korišćenju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U Uredbi se navodi i da, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti, Vlada Srbije može da zabrani ili ograniči plovidbu, lov, ribolov, prelet vazduhoplova, kretanje, zadržavanje i nastanjivanje na određenim delovima Srbije uz administrativnu liniju.

Uredbom su predviđene i novčane kazne za one koji prekrše režim na administrativnim prelazima.

Najviše kazne, od 100.000 do 1.000.000 dinara, predviđene su za one koji bez saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova grade ili postavljaju objekte, instalacije, opremu i uređaje na
administrativnom prelazu.

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje pređe ili pokuša da pređe administrativnu liniju van mesta određenog za prelazak administrativne linije sa jednim ili više lica, navodi se u Uredbi koju je potpisao zamenik premijera Ivica Dačić.

Uredba je stupila na snagu danas.

BEOGRAD, 26. decembra 2011. (Beta)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.