Nenad Ivanišević - Fokus Sekretarijata za privredu je ove godine bio na mikro, malim, ali i na srednjim preduzećima

O godinu dana rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i sprovođenja mera u novom sazivu Pokrajinske vlade razgovarali smo sa pokrajinskim sekretarom dr Nenadom Ivaniševićem.

Povećanjem budžeta Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u novoj fiskalnoj godini u okviru novog saziva, otvoreno je više mogućnosti za unapređenje mera podrške ka privredi.

- Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u novom sazivu, a zahvaljujući povećanju budžeta za preko 60 odsto, te rebalansom u septembru mesecu, što ukupno povećanje čini preko sto odsto u odnosu na prethodni period, opredelio značajna sredstva namenjena sufinansiranju projekata u oblasti privrede, turizma i zapošljavanja, i to za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća, koji su prevashodno poluga razvoja i pojedinaca i zajednice.

Merama podrške, subvenconisani su troškovi nabavke mašina, opreme, softvera, nematerijalne imovine, repromaterijala, uz unapređenje poslovne delatnosti i konkurentnosti na tržištu, uključujući podršku inovacionim proizvodima i procesima, uvođenju digitalizacije u poslovne procese, podršku starim i umetničkim zanatima i ženskom preduzetništvu, što je i u prethodnom periodu dalo vidljive rezultate u konkurentnosti privrednih subjekata, ali i u okviru ukupnog razvoja privrede i preduzetništva.

S obzirom da je 2020. godinu karakterisala pandemija korona virusa i mere prevencije širenja ove zarazne bolesti, većina pokazatelja i indikatora u privredi, a posebno u turizmu, bili su uslovljeni aktuelnom situacijom, pri čemu je bio osetan pad noćenja stranih turista, koji su generisali značajan finansijski priliv. Sa druge strane, Sekretarijat je nastojao da razvija domaće destinacije, kao i ostale relevantne institucije i organizacije, tako da je turizam ipak prihodovao od domaćih turista, unutrašnjim migracionim turizmom. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam jeste gravitirao upravo ka lokalu, jačajući kapacitete mikrolokacija i destinacija, a u saradnji sa krovnom Turističkom organizacijom Vojvodine, što je u mnogome uticalo na stvaranje ozbiljnog mehanizma za privlačenje stranih, ali i domaćih turista.

Usmerena su značajna sredstva u pomenutim oblastima u vidu subvencija, ali i refundacija.

- Tako je, pre samog rebalansa u septembru mesecu, kojim je Sekretarijat dodatno podržao sektor turizma, subvencionisanjem troškova nabavke mašina, opreme, ali i unapređenja i izgradnje turističke suprastrukture, kao i posebno organizaciju manifestacija na teritoriji AP Vojvodine, sa oko 150 miliona, uz žensko preduzetništvo sa 20 miliona dinara, a sufinansiran je i program razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta sa ukupno 2,5 miliona dinara, kao i rad i osnivanje lokalnih turističkih organizacija sa 5 miliona dinara.

Pre samog rebalansa, budžetska sredstva u iznosu od preko 300 miliona dinara smo usmerili ka oblasti privrede i turizma, uz 42 miliona za realizaciju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja, po kome se finansira samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova, gde se očekuje oko 200 novozaposlenih, odnosno radno angažovanih.

Konkurs namenjen lokalnim samoupravama za podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60 do 80 odsto i manje od 60 odsto republičkog proseka, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, raspisujemo u petak, 12. novembra na iznos od 7,5 miliona dinara. Time zaokružujemo celinu finansijskih podsticaja , pomoći i podršci preduzetnicima i turističkoj privredi, kao i smanjenju stope nezaposlenosti u Vojvodini.

Ističete da ste razgovarali, te da i dalje razgovarate sa privredom, sa turističkim radnicima, sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, kako bi iznašli pravi odgovor, odgovor koji će zaista biti od pomoći, učinivši svoj rad dostupnijim široj javnosti. Na koji način je Sekretarijat uticao na sveobuhvatnu privrednu strukturu na teritoriji Vojvodine kroz sopstvene mere podrške sektoru MSP-a?

- Fokus Sekretarijata za privredu je svakako čitave godine bio na mikro, malim, ali i na srednjim preduzećima. Pažljivom analizom sektora MSP i preduzetnika zaključili smo da je ovaj segment ukupne privrede sve značajniji u svom učešću u privrednoj strukturi, kao i da kontinuirano uvećava svoj uticaj na formiranje bruto dodate vrednosti i ostvarenog prometa i, što je veoma bitno, izrazito je izvozno orjentisan. Pokrajinski sekretarijat je usredsređen na mikro i mala preduzeća, a zahvaljujući odluci o povećanju budžeta u 2021. godini, a važno je istaći da pristiglo preko 3.000 aplikacija po svim konkursima, što pokazuje da su mikro i mala preduzeća uspela da nastave sa unapređenjem svog poslovanja i poslovnih procesa.

U pogledu zapoljavanja u sektoru turizma, kao i u sektoru privrede i preduzetništva, Pokrajinski sekretarijat pokušava da na tu pojavu utiče postavljanjem posebnih uslova u konkurse za, tako što je uslov za učešće na konkursima nemogućnost otpuštanja radnika na neodređeno vreme u periodu od šest meseci, kako bismo sačuvali što više radnih mesta.

Poseban fokus ste ove godine stavili na očuvanje tradicije i kulturoloških obeležja kroz javni konkurs namenjen umetničkim i starim zanatima.

- Konkursom za umetničke i stare zanate koji je raspisan u julu mesecu i koji je od izuzetne važnosti za očuvanje istorije, tradicije i kulturoloških osobenosti u Vojvodini, a kroz zanatstvo, jeste još jedan vid pomoći preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima, a sama sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala. Pokrajinski sekretarijat je na ovaj način dodelio pet miliona dinara bespovratno radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje, na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički, odnosno stari zanat ili posao domaće radinosti. Cilj opredeljenja sredstava za ovu namenu jeste povećanje konkurentnosti, a time i unapređenje oblasti preduzetništva i privredne klime u Vojvodini. Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, kao i upotrebu prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Međutim, pored nadaleko poznatih manifestacija, kojih u Vojvodini ima preko 1.000 na godišnjem nivou, i stari zanati, kao i ručni radovi i umetnine su još jedan generator i zamajac turizmu, privlačeći velik broj domaćih i stranih turista koji na određenom lokalitetu žele da potroše ,,dinar više“ za vreme trajanja manifestacije.

Ostvarena je značajna saradnja na polju saradnje sa socijalnim partnerima u javnom sektoru. U kojoj meri i u kom opsegu se to odvija?

- Uspešno smo uspostavili mrežu socijalnih partnera sa kojima udružujemo sredstva i kapacitete, a sa ciljem definisanja i kreiranja infrastrukture na osnovu datih smernica uslovljenih tržišnom politikom. Ovim pristupom smatram da ćemo znatno doprineti razvojno-regionalnoj ujednačenosti, osnažiti privredu, podrškom i ohrabrivanjem preduzetnika na učešće u javnim konkursima, prilikom čega se aktivno umanjuju negativni populacioni trendovi vezani za demografsku strukturu. S tim u vezi Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Razvojnog fonda Vojvodine za dugoročne kredite za razvoj turizma i seoskog turizma. Takođe, sufinansira i korisnike kreditnih sredstava Fonda koja se dodeljuju za podršku razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanje stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara.

Jedna od ideja je svakako kreiranje jedinstvenog turističkog proizvoda u regionu. Aktivnim i afirmativnim učešćem i umrežavanjem sa našim strateškim partnerima u zemlji i regionu, hoćemo da osnažimo privredu i preduzetništvo u našoj zemlji i AP Vojvodini, ali i da se međuregionalno povežemo kako sa javnim, tako i sa privatnim sektorom u regionu, sagledamo šta su nam kapaciteti, te na koji način bi ih najbolje trebalo ,,upakovati“ zajedničku ponudu, kako bi se postigao efekat jedinstvenog regionalnog turističkog proizvoda. Sve nas povezuje istorija, tradicija, gastronomija, geografija, a ponajviše ljudi, bez kojih nema ni turizma, niti proizvoda. Želimo da se pronese glas i značaj ove oznake, kako bismo i druge motivisali na sličan korak i time povezali sve naše ,,najbolje“, na taj način bismo region kao turističku celinu ponudili na najefikasniji način evropskom i svetskom turističkom tržištu. Turistički proizvod nije sada samo kombinacija različitih proizvoda i usluga, koje se nude prevashodno na destinacijskom nivou, na mikrolokacijama. Najdragoceniji turistički resurs upravo čovek, ali sada taj čovek ostaje bez posla usled neodrživosti ponude, što kapaciteta, što usluga.

Otvoreno je mnogo pitanja i izazova, koje je potrebno prevazići adekvatnim institucionalnim odgovorom, putem mera podrške koje se odnose i na usmeravanje privrede na nove tokove koji joj mogu pomoći da se opet uspostavi.

Pored javnog sektora, potpisali smo brojne sporazume i protokole o saradnji i sa civilnim sektorom, ali i sa Novosadskim sajmom, Nedeljom visoke mode u Srbiji ,,Serbia Fashion Week“-om, Tržnim centrom ,,Promenada“, predstavnicima ciklo industrije, ženskog preduzetništva, Nemačkom agencijom za razvoj GIZ i drugima.

Važan znak i simbol novog koncepta poslovanja Sekretarijata jeste i ponovno uspostavljanje oznake kvaliteta proizvoda ,,Najbolje iz Vojvodine“ i njegovo proširenje na sektor usluga u turizmu i ugostiteljstvu, kao i na manifestacije.

- Važno je istaći da je na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, uz podršku Pokrajinske vlade, ponovo uspostavljena oznaka kvaliteta, koja nosi već prepoznatljiv naziv „Najbolje iz Vojvodine“ i koja govori o kvalitetu proizvoda, te gde je i kako nastao, i time na najbolji način promoviše određeno područje. Do sada su taj znak nosili uglavnom prehrambeni, industrijski i zanatski proizvodi, dok je novim konceptom ova oznaka proširena na turističke usluge i destinacije. Znak se upotrebljava za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, zanatskih, industrijskih i proizvoda domaće radinosti, a činjenica da je dodeljen određenom proizvodu ili za kvalitet usluge u turizmu, potvrđuje da je on ušao u porodicu najkvalitetnijih proizvoda i usluga, a uz veoma stroge primene kontrole kvaliteta. Ipak, mnogo više bi trebalo učiniti na polju veće upotrebne i praktične vrednosti proizvoda koji ovaj znak nosi, dok samo proširenje delokruga na usluge u sektoru turizma, verujem da će podstaći turističke delatnike da kvalitet svojih usluga podignu na viši nivo, koji će zadovoljavati propisane kriterijume.

Ovim projektom se još od 2004. godine kada je znak ustanovljen, prepoznaje i nagrađuje najbolji proizvod, usluga i poslovanje, a svi nagrađeni proizvodi zadovoljavaju evropske norme kvaliteta proizvoda - poseduju sertifikat HACCP i standard ISO. Ovim projektom ćemo zasigurno pomeriti granicu ustanovljenja kvaliteta proizvoda, fokusirajući se na domaću privredu i proizvodnju, kao i na uslužnu delatnost vojvođanskih privrednika.

Pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi proizvođači ili pružaoci usluga, organizatori programa i manifestacija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, imaju priliku da ovom prestižnom oznakom krunišu svoj rad i poslovanje. Prema poslednjem preseku pristiglih prijava, najveći je broj podnetih prijava za manifestacije, što jeste jedan od pokazatelja da se život vraća u normalu, uz, naravno, praćenje situacije u pogledu širenja i kontrole korona virusa, odnosno aktuelnih mera, kao i odvijanje imunizacije na teritoriji Srbije i AP Vojvodine.

U pogledu manifestacija, Sekretarijat je učestvovao u nekoliko veoma važnih sajamskih manifestacija u poslednjih godinu dana.

- Svesni prošlogodišnje situacije koja je u mnogome uticala na sajamsku industriju i manifestacioni turizam, Sekretarijat je ,,sezonu“ započeo sa organizovanjem online Sajma preduzetništva na Novosadskom sajmu, a učestvovali smo na 88. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu gde smo sa Turističkom organizacijom Vojvodine promovisali i kampanju pod nazivom ,,Vojvođanski ručak – neodoljivi ukusi ravnice“. Na ovaj način promovišemo tradicionalnu hranu iz Vojvodine. Zamisao je da kroz kampanju ,,Najbolje iz Vojvodine“ i kampanju ,,Vojvođanski ručak“ predočimo ugostiteljskim objektima koji dobiju oznaku kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“ prednosti ovog poduhvata, kako bi posluživali tradicionalni vojvođanski ručak, recimo, nedeljom u podne.

Nastavićete da ulažete u neiskorišćene kapacitete koji svakako postoje na teritoriji AP Vojvodine?

- Analize naših internih istraživanja su pokazale da građani Vojvodine, kao i ostatka Republike Srbije, polako postaju svesni kojim to turističkim potencijalima raspolaže Vojvodina. Stoga sa Turističkom organizacijom Vojvodine nastojimo da udružimo i uložimo sredstva u digitalni marketing, odnosno u promociju lokalnih turističkih orgnaizacija i na taj način povećamo vidljivost njihove turističke ponude. Ideja jeste upravo osnivanje lokalnih turističkih organizacija u jedinicama lokalne samouprave gde ih nema, kao i osnaživanje postojećih turističkih organizacija na lokalu.

Ideja jeste da se resursi Sekretarijata, definisani kroz mere podrške, u pogledu turizma, usmeravaju na promociju i bolju marketing strategiju različitosti, multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti žitelja naše ravnice. Trebalo bi obuhvatiti što više vinarija, čardi, salaša, versko i kulturno nasleđe, blagodeti Fruške gore, Grad Novi Sad sa Petrovaradinskom tvrđavom, sve osobenosti Sremskih Karlovaca, Grad Vršac sa Vršačkim bregom, okolnim belocrkvanskim jezerima i Deliblatskom peščarom, reke Dunav, Tisu, Savu i nezaobilaznu mrežu unutrašnjih kanala, koji čine žilu kucavicu Vojvodine. Nedovoljno iskorišteni potencijali nalaze se prevashodno u verskom, kulturološkom, ruralnom, vinskom, ali i lovnom i ciklo turizmu. Verski turizam predstavlja veliko bogatstvo kojim Vojvodina raspolaže, imajući u vidu da su sve religije zastupljene upravo u Vojvodini. Pored toga, Sremski Karlovci su svakako poseban biser turističke ponude Vojvodine, te su u toku mnogobrojne aktivnosti i projekti, poduhvati koji će znatno uticati na unapređenje i razvoj svih vidova turizma u ovoj lokalnoj samoupravi. Lovni turizam u Vojvodini godinama funkcioniše, ali javnost sa tim nije dovoljno upoznata, stoga Sekretarijat takođe nastoji da osmisli koncepti pružanja podrške razvoju ovog oblika turizma.

Vojvodina se nalazi na ruti više evropskih biciklističkih staza, tako da će Sekretarijat uz podršku Pokrajinske vlade realizovati izgradnju biciklističke staze Novi Sad – Beograd, tzv. ,,starim putem“, što predstavlja jedan od kapitalnih projekata koji je ušao u predlog Nacionalnog turističkog plana. Domaći turizam je pokazao tendenciju intenzivnog oporavka u odnosu na međunarodna putovanja, što predstavlja šansu da se regioni kao što je Vojvodina brže oporave od socijalnih i ekonomskih posledica pandemije.

Obezbeđena su sredstva za realizaciju projekta ,,zelena staza“ što je rezultat zajedničkog rada Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije.

- Tačno. Nedavno sam poptisao ugovor u vrednosti od 21.600.000 dinara koje je Ministarstvo obezbedilo Pokrajinskoj vladi, tačnije Pokrajinskom sekretarijatu za privredu. Taj novac je namenjen izradi projektno – tehničke dokumentacije u okviru postupka realizacije projekta i implementacije projektnih aktivnosti na koridoru nekadašnje pruge Petrovaradin – Beočin. Ova staza dužine 17,5 kilometara, predviđena je kao područje posebne namene, tačnije turistički pravac poznat pod nazivom ,,zelena staza“. Za ovaj pravac je iskazano interesovanje za pretvaranje pružne deonice u ,,zelenu stazu“ za pešake i bicikliste. Ovaj poduhvat jeste rezultat zajedničkog rada Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije, i ishod je zajedničkog koncepta predsednika Pokrajinske vlade, Igora Mirovića, i ministra Tomislava Momirovića. Formirana je radna grupa sa ciljem realizacije ovog važnog projekta, tačnije za realizaciju tehničke dokumentacije, a potom i izgradnju zelene staze, sa ciljem da se što više razvija ciklo turizam, kao jedan od posebnih vidova turizma, kome Sekretarijat pridaje poseban značaj. Sekretarijat za privredu će formalno-pravno sprovditi postupak javne nabavke za izradu dokumentacije za ovu stazu, nakon čega će uslediti i izvođenje radova.

Modernizovali ste pristup plasiranju konkursa javnosti i idete u korak sa savremenim tehnologijama. Podsetimo na novine koje je uveo Sekretarijat.

- Sekretarijat želi da se aktivnije uključi u trendove upotrebe digitalnih tehnologija ili popularno rečeno ,,digitalizacije” ali na praktičnim primerima što će značiti bolju dvosmernu komunikaciju sa privredom ali i građanima. Korišćenjem resursa i mogućnosti koje pružaju društvene mreže, mobilna telefonija, aplikativni softver, želimo da pružimo primer svim organizacijama i javnosti kako da koriste savremenu tehnologiju u svrhu sopstvenog poslovanja, ali i što boljeg prikupljanja svih relevantnih informacija u vezi sa dostupnih podsticajima.

Pored oglašavanja svih informacija, događaja i aktivnosti Sekretarijata putem internet prezentacija i društvenih mreža, otvorena je usluga pod nazivom ,,Besplatan poziv“ koja se pruža putem javne telefonske mreže Telekoma Srbija uz upotrebu broja iz Plana numeracije (800), te su korisnici po prvi put mogli da pozivaju i informišu se i putem broja 0800 021 027 o svim pojedinostima vezanim za konkurse koji su nedavno zatvoreni, a reakcije su veoma pozitivne. Ovim je pri Sekretarijatu formiran kontakt centar besplatan za korisnike sredstava po konkursima Sekretarijata iz oblasti u nadležnosti Sekretarijata, tačnije konkursima iz oblasti privrede, preduzetništva, turizma, rada i zapošljavanja. Ideja jeste da i u buduće Sekretarijat bude maksimalno transparentan i otvoren.

Kako bi značajnije unapredio komunikaciju sa korisnicima i zainteresovanim stranama, kreirali smo aplikaciju za mobilne telefone, koja je već zaživela i veoma je korišćena jer objedinjuje bolju dostupnost i kvalitet samog sadržaja, idući u korak sa novim tehnologijama i novim percepcijama. Pod nazivom ,,Privreda i Turizam APV“, ona zauzima svega 27 megabajta skladišnog prostora, preuzima se preko Apple i Google Store platforme, a korisnik pristupa najtraženijim sadržajima koji se inače mogu naći i na veb stranici Sekretarijata na www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Autor: Nadlanu.com
Foto: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Pogledajte još